Obchodní podmínky & odstoupení od smlouvy, reklamace & gdpr

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů, jsou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mamatattooprague.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky, reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mamatattooprague.com je Kateřina Gromanová, sídlem Sokolovská 67/46, Praha 8, 18600, IČ 87751593.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „občanský zákoník“) a v případě, že je odběratelem spotřebitelem, pak i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Vymezení pojmů

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupující, který je spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V těchto obchodních podmínkách se jedná o Mamatattooprague.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi před vlastním uskutečněním objednávky souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Veškeré informace a zobrazení zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání řádně a pravdivě vyplněné objednávky zboží prodávajícímu na základě nabídky  prodávajícího, která je realizována prostřednictvím umístění zboží do katalogu.  Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky e-mailem na adresu uvedenou v objednávce, který obsahuje shrnutí objednávky a další související informace o dodání zboží a další.

Jestliže se jedná o kupujícího, který není spotřebitelem, je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího e-mailem zaslaným prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupujícímu vzniká závazek objednané zboží převzít a uhradit kupní cenu.

Ceny zboží jsou platné podle ceny zboží v okamžiku uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a konečné, provozovatel obchodu není plátcem DPH. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v  internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případě, že zboží není schopen dodat z jakýchkoliv (např. kapacitních) důvodů nebo že došlo ke změně ceny zboží uvedené v katalogu.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mamatattooprague.com  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Kupující i prodávající nesou vlastní náklady objednávky.

Zboží, pokud je skladem, je obvykle expedováno do druhého pracovního dne od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, budeme Vás o této skutečnosti informovat elektronickou poštou. Pokud zboží není skladem, dodací doba je 10 dní.

Zboží malované na zakázku ma dodací dobu prodlouženou na 20 pracovních dnů.

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravců na zvolenou adresu nebo na zvolené výdejní místo. Ceny přepravy a balného jsou stanoveny v „Ceníku doprav a plateb“ a jejich cena je kupujícímu zobrazována před ukončením objednávky.

Zboží se hradí před expedicí převodem z účtu. 

Slevové kupóny nebo kódy kupující není oprávněn používat k nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Upozornění: rozměry a barevná vyobrazení na stránkách www.mamatattooprague.com  jsou jen orientační, tudíž jsou možné jejich drobné odchylky.

Hlavne u ručně malovaných předmětů. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Tržby za platby předem EET nepodléhají.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku). V této lhůtě musí  spotřebitel učinit vůči prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem faktury) a nejpozději do 14 dnů od tohoto odstoupení zaslat nepoškozené a neznehodnocené zboží včetně kopie faktury, originálu záručního listu (pokud byl přiložen) a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy. V písemné formě.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. Je-li součástí zboží dárkové balení, toto rovněž nesmí být poškozeno. Toto ustanovení zákona tak nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno prodávajícímu. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, případně je znečištěné či opotřebované, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a úhradu vynaložených nákladů na uvedení zboží do odpovídajícího stavu (např. vyčištění, oprava nebo náhradní obal) nebo např. náklady na dopravu a další a započíst tento svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nebo zasláním finančních prostředků nese spotřebitel.

Obchodni podminky u Zboží ručně malovaného na zakázku / obrazy, grafiky, odevy, keramika

zakázka se domlouvá individuálně - formou psanou (mail, messenger, instagram, popř. sms). Cena se stanuvuje individálně, stejně tak záloha. provozovatel obchodu není plátcem DPH.

kupní smlouva je považována za uzavřenou dnem přijetí zálohy na bankovní účet. kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi před vlastním uskutečněním objednávky souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce

Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky/zálohy.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupujícímu vzniká závazek objednané zboží převzít a uhradit kupní cenu. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případě, že zboží není schopen dodat z jakýchkoliv (např. kapacitních) důvodů nebo že došlo ke změně ceny zboží uvedené v katalogu.

Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pokud kupující nedoplatí zbytek kupní ceny zboží na zakázku nejpoydeji 40 dnů od informace, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mamatattooprague.com  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Kupující i prodávající nesou vlastní náklady objednávky.

Zboží malované na zakázku ma dodací dobu prodlouženou na 20 pracovních dnů.

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravců na zvolenou adresu nebo na zvolené výdejní místo. Ceny přepravy a balného jsou stanoveny v „Ceníku doprav a plateb“ a jejich cena je kupujícímu zobrazována před ukončením objednávky.

Zboží se hradí před expedicí převodem z účtu. 

Upozornění: rozměry a barevná vyobrazení na stránkách www.mamatattooprague.com  jsou jen orientační, tudíž jsou možné jejich drobné odchylky.

Hlavne u ručně malovaných předmětů.

U zboží malovaného na zakázku  nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato a odstoupení od smlouvy je neplatné.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující, který je spotřebitelem může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů včetně formuláře k podání podnětu je možné nalézt na www.coi.cz. Pro urychlení vyřešení doporučujeme kupujícímu obrátit se nejprve přímo na naši společnost.

Reklamační řád - Obecné podmínky reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: e-mailem, písemně poštou, osobně

Kupující je povinen uvést:

Co nejvýstižnější popis závad
Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list)

Doporučujeme, aby kupující uvedl také číslo objednávky

Povinnosti prodávajícího Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při výměně zboží ( za jinou velikost, vzor atp. ) bude kupujícímu účtováno 99 Kč.

 

Všeobecná ustanovení

Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.mamatattooprague.com se vztahuje 24 měsíční záruka. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Rozpor s kupní smlouvou - Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

 

Ručně malované zboží se považuje za umělecký předmět a nelze uplatnit záruku jako na spotřební zboží.

 

Záruční podmínky

Délka záruky začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo.

Zákazník doručí na vlastní náklady reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady odběrateli zpět.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci zboží bylo poškozeno živly zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na jeho účet, jehož číslo je povinen uvést v průvodním dopisu o odstoupení od kupní smlouvy, podmínkou je však potvrzení přijetí daňového dobropisu. Při neuvedení čísla účtu či nepotvrzení přijetí daňového dobropisu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ / OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Správce:
Mamatattooprague, Kateřina Gromanová, IČ 87751593, se sídlem Sokolovská 67/46, Praha 8, 18600. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Telefon: 775/167276

e-mail: mamatattooprague@gmail.com


Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
•    budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
•    plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
•    umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Poskytování služeb
Vaše osobní údaje evidujeme v interní zákaznické databázi studia Mamatattooprague v rozsahu:
•    Jméno a příjmení, adresa – údaj nezbytný pro identifikaci zákazníka
•    Telefonní číslo – údaj nezbytný pro případné info k objednávce
•    Historie objednávek – nezbytné údaje pro případné reklamace.

Údaje archivujeme 10 let.


Zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. 

Fotografie z našich akcí archivujeme na našich serverech po dobu neurčitou a zveřejňujeme je na našich stránkách, profilech na sociálních sítích, newsletteru, jiných propagačních materiálech v rámci zpravodajské licence, kterou garantuje Občanský zákoník. Ke zveřejnění vybíráme samozřejmě jen vhodné fotografie. Pokud máte i přesto odůvodněnou námitku proti jejich zveřejnění, napište nám na mamatattooprague@gmail.com.
 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů probíhá v maximální možné míře. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození či zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou popsána níže:
Pokud budete chtít některého z práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu mamatattooprague@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, pozvánky či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.


Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straněmimo naše přímé spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.10. 2018.