top of page

Reklamační
řád

Reklamační řád činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.

Poskytnutí služby

 • Bezprostředně před poskytnutím služby je zákazník seznámen s jejím průběhem, klient má možnost klást doplňující otázky

 • V případě, že zákazník poskytovatele služby neseznámí s tím, že trpí některou z uvedených kontraindikací (uvedeny při seznamování klienta s poskytovanými službami a jejich průběhem ) anebo, že se jeho zdravotní stav od minulé návštěvy změnil, není možné službu reklamovat a zákazník přebírá plnou zodpovědnost za případné estetické a zdravotní následky.

 • Zákazník úhradou služby - tetování, bez nahlášení vady, souhlasí s dílem a vzdává se tak možnosti případné pozdější reklamace.

2

Vady

 • Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně a na místě, kde byla služba poskytnuta. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

 • Výjimkou může být pouze chybějící barva po vyhojení, pokud lze vyloučit vlastní vinu, jako jsou strhnuté stroupky, řezné rány, apod.

 • Za vady se nepovažují souvislosti vzniklé v důsledku neopatrného
  a zvláště nebezpečného jednání klienta ( ucuknutí, unáhlený pohyb, apod. )

 • Za vady se nepovažují jakékoliv nedostatky u cover tattoo - jedná se o  komplikovanou práci, kde není jistý výsledek práce z povahy překrývaného tetování a někdy je třeba improvizace - odchylky odnávrhu 

 • Za vady se nepovažují nedostatky barvy, rozpití barvy v místech nevhodných k tetování (seznam zde)

3

Vyřízení reklamace

 • Poskytovatel služby o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, vrácením peněz nebo okamžitou nápravou, případně dohodou o nápravě po zhojení.

 • V případě, že poskytovatel služeb reklamaci zamítne, vydá zákazníkovi písemné odůvodnění zamítnutí.

4

Závěrečné ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.12. 2020

bottom of page